ព្រះវិហារព្រះគុណអាន់ទីយ៉ូកបាត់ដំបង

នេះជាគំរោងមេរៀនអធិប្បាយព្រះបន្ទូលព្រះ របស់ព្រះវិហារព្រះគុណអាន់ទីយ៉ូកបាត់ដំបង ។ សំរាប់គំរោងមេរៀនទាំងអស់នេះ វាអាចនឹងផ្តល់ភាពងាយស្រួសដល់ លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ ជាគ្រូគង្វាល ឬជាបេសកជនខ្មែរទាំងឡាយ ក្នុងការចែកចាយព្រះបន្ទូលព្រះដល់អ្នកជឿ និងអ្នកមិនទាន់ជឿ អោយបានដឹងពីការសង្គ្រោះរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ ។

ចំណងជើង
ជំរៅនៃការអស់សង្ឃឹម
ការព្យាបាលសំរាប់គ្រីស្ទបរិស័ទមានជំងឺ
ការកើតជាថ្មី
សាសនាគឺជាត្រារបស់សាតាំង
ការបំរើសំរាប់ព្រះ

(សូមអភ័យទោសសំរាប់អក្ខរាវិរុទ្ធ នៅក្នុងគំរោងមេរៀនដែលវាយមិនបានត្រឹមត្រូវ ឬខ្វះខាត)
(សូមរងចាំនូវគំរោងមេរៀនថ្មីៗទៀត ក្នុងពេលចាប់ៗនេះ។ សូមអរគុណព្រះជាម្ចាស់‌!)

បើសិនជាលោកអ្នកប្រើប្រាស់ Microsoft Office 2003 លោកអ្នកចាំបាច់ ត្រូវតែ ទាញយក Program ជំនួយ ដើម្បីបើកឯកសារទាំងអស់នេះ ។ 
ទាញយក Microsoft Office Compatibility Pack for Word, Excel, and PowerPoint File Formatsអ្នកអាចទាញយកព្រះគម្ពីរជាភាសាខ្មែរ
ក្នុង Microsoft Word (.doc) ខាងក្រោម៖
ព្រះគម្ពីរ 

ម៉ាថាយ  ទាញយក/ Download  ម៉ាកុស  ទាញយក/ Download   លូកា  ទាញយក/ Download
យ៉ូហាន  ទាញយក/ Download  កិច្ចការ  ទាញយក/ Download  រ៉ូម  ទាញយក/ Download
១កូរិនថូស  ទាញយក/Download  ២កូរិនថូស  ទាញយក/ Download  កាឡាទី  ទាញយក/ Download
អេភេសូរ  ទាញយក/ Download  ភីលីព  ទាញយក/ Download  កូល៉ូស  ទាញយក/ Download
១ថែស្សឡូនិច  ទាញយក/ Download  ២ថែស្សាឡូនិច  ទាញយក/ Download  ១ធីម៉ូថេ  ទាញយក/ Download
២ធីម៉ូថេ  ទាញយក/ Download  ទីតុស  ទាញយក/ Download  ភីលីព  ទាញយក/ Download
ហេព្រើរ  ទាញយក/ Download  យ៉ាកុប  ទាញយក/ Download  ១ពេត្រុស  ទាញយក/ Download
២ពេត្រុស  ទាញយក/ Download  ១យ៉ូហាន  ទាញយក/ Download  ២យ៉ូហាន  ទាញយក/ Download
៣យ៉ូហាន  ទាញយក/ Download  យូដាស  ទាញយក/ Download  វិវរណៈ  ទាញយក/ Download

បើសិនជាមានបញ្ហាចំពោះពុម្ពអក្សរ សូមទាញយកពុម្ពអក្សរខាងក្រោម
ANLONG.TTF
SAMBOT.TTF