អំពី លឹម បេនយ៉ាមីន

អំពី លឹម បេនយ៉ាមីន
  • ឈ្មោះ  ៖ លឹម បេនយ៉ាមីន
  • ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត ៖ ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៨៩
  • ទីកន្លែងកំណើត ៖ ភូមិព្រែកព្រះស្តេច ឃុំស្វាយប៉ោ២ ស្រុកទីរួមខេត្ត ខេត្តបាត់ដំបង
  • អាស័យដ្ឋានបច្ចុប្បន្ន ៖ ភូមិដាំស្ពៃ ឃុំស្លាកែត ក្រុងបាត់ដំបង ខេត្តបាត់ដំបង
  • Email : limbenyamin@gmail.com